21 خرداد 1397

دستگاه فلزیاب TITAN II

دستگاه فلزیاب TITAN II تنها براي كاوش فلزاست و به راحتي مخفي مي شود. رنج محدودي از فلزات را كاوش مي كند.
Copy