مالكیت گنج و میراث فرهنگی

مالكیت گنج و میراث فرهنگی

پژوهشی در مالكیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن

در قوانين موجود درباره گنج و ميراث فرهنگی، موارد قابل توجهي از محدود ساختنِ مالكيتهای خصوصی گنج، دفينه و آثار تاريخی- فرهنگی ديده مي شود، از جمله ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامي كه هرگونه كاوش به قصد به دست آوردن اموال تاريخی – فرهنگی را ممنوع دانسته و مرتكب را به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشيای مكشوفه محكوم مي كند. و كسی كه اين اموال را بر حسب تصادف بدست آورده و نسبت به تحويل آن اقدام ننمايد را به ضبط اين اشياء محكوم مي نمايد؛ اين در حالی است كه بر اساس حكم اولي اسلام اين تضييق هاي قانونی، مشروع نيست.

سوال مطرح اين است كه اين عدم مشروعيت، بر چه مبنايي استوار است و راه هاي مشروعيت بخشي به آنها چيست؟ آيا احكام شرعی براي همگامي با مسايل مستحدثه و شرايط جديد نيازمند بازنگری است يا اين كه قوانين موجود بايد براي مطابقت با شرع مورد بازبيني قرار گيرند تا اين دوگانگي برطرف شود؟ آنچه از اتفاق نظر و اجماع فقهاي معظم شيعه تا به امروز و روايات كثيره يا متواتره در اين باب بدست مي-آيد اين است كه گنج و اثر يافت شده با شروطي خاص، از آنِ يابنده است و وي، صرفاً خمسِ آن را بايد به حكومت اسلامي پرداخت نمايد. با تفحص در سخنان اهل سنت، آنان را نيز موافق اين راي و نظر مي يابيم. بنابراين، هيچ وجهي براي روش متداول ضبط گنج و اثر كشف شده از يابنده و قائل نشدن حقي براي وي و تحديد مالكيتش، وجود ندارد؛ مگر اينكه با يكي از وجوه ذكر شده در متن مقاله، توجيه شود. پژوهش حاضر، راهكار مناسب در اين باب را، بازنگري در قوانين ۸۰ ساله اين حوزه ، روشن ساختن مرزهاي مبهم مالكيت اين آثار، و تامين امنيت مالكيت، دانسته است.

مالكیت گنج و میراث فرهنگی

به یقین اثار به جا مانده از دوران گذشته بشری که حاصل بازتاب های اندیشمندانه ذهن و خلاقیت و ابداع و ابتکار بشر است، بارزترین نشانه های تاریخ ساز و اسناد ملموسی هستند که سیر حرکت انسان را در طول زمان توجیه کرده و نشان از قدرت تحرک و سازندگی و تعالی و رشد جامعه انسانی است. این میراث در عصر کنونی، اهمیت فراوان یافته و این اهمیت، موجب گشته دولت ها و موجب گشته دولت ها قوانین ویژه ای در حوزه میراث فرهنگی، وضع کنند.

هر کدام از ان آثار واجد ارزش های فرهنگی و اجتماعی فروان هستند و نمادهایی از حرکت به سوی جامعه آرمانی و ایده آل اسنانی در آنها متجلی است. مطابق قوانین فرانسه، مالکیت کاشف یا مالک زمین نسبت به اثر یافت شده مورد تعرض دولت نیست، ولی چنانچه مالک آن را بفروشد، دولت می تواند خریدار باشد و البته در فروش عمومی آثار، نیز حق اولویت با دولت است. طبق قوانین مصوب دولت انگلستان، هر نوع گنج و عتیقه ای متعلق به صاحب زمین یا یابنده است. یابنده تنها موظف است که مالیات بیست درصدی به دولت بپردازد. البته کشفیات غیر تجاری در تمام کشورها، متعلق به دولت هتسند و حفاران غیر مجاز نیز مجازات خواهند شد.

مساله کشف گنج و نیز این نکته که بیست درصد مالیات باید به دولت پرداخت شود از نکات قابل توجه در این قوانین است. تقریبا به رساله هر مجتهد شیعه ای که رجوع شود، بخشی به نام گنج دیده می شود و فقهِ شیعه، عیناً همین قانون مذکور را در مورد اشیاء عتیقه مکشوفه، گنج و زیرخاکی دارد، با این تفاوت که نام آن مالیات را – با همان درصد -، خمس گذاشته است. هزار سال، هزاران مجتهد سینه به سینه این مساله را حفظ کردند اما امروزه ما با یک تفسیر خاص گنج و عتیقه و زیرخاکی و آثار باستانی را جزو اموال عمومی دانسته ایم. نتیجه؟ در هر موزه درجه ۳ اروپایی و آمریکایی که پا می گذاریم بخش ایرانش پربار و شکوفا است! بی شک بخشی از این مهم را می توان مرهون تفسیر مذکور و وجود دوگانگی بین قوانین موصب با قانون شرق دانست.

در قوانین موجود درباره گنج و میراث فرهنگی، موارد بسیاری مشاهده می شود که به محدود کردن مالکیت های خصوصی گنج، دفینه و آثار تاریخی – فرهنگی پرداخته است. بر اساس حکم اولیه اسلام این تضییق ها، مشروع نیست. پرسش اساسی در این پژوهش این است که این عدم مشروعیت، بر چه مبنایی استوار است و راه های مشروعیت بخشی به آن ها و به تبع آن راه حفاظت واقعی از مواریث مادی و معنوی کشور و جلوگیری از پدیده قاچاق این آثار کدام است؟

نویسندگان: ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، مهدي دهقان ,ارسال مطلب توسط : شرکت فلزیاب با ما ( هر گونه کپی برداری منجر به گزارش به گوگل و بلاک شدن وب سایت کپی کننده خواهد شد )

ناصرالدین شاه و کشف معدن طلا

ناصرالدین شاه و کشف معدن طلا

مخارج سرسام آور حرمسرا و ریخت و پاشهای بی حساب درباریان خزانه را خالی کرده بود. در همین زمان ناصرالدین شاه پی در پی اخباری از کشف معادن طلا در سیبری، آلمان و حتی آفریقا می شنید.

همین امر سبب شد که ناصرالدین شاه به فکر بیفتد که او هم معدن طلایی کشف کند تا هم خزانه خالی را پر کند و هم توقع درباریان و زنان حرمسرا را برآورده سازد.

در آن زمان در ایران حتی یک زمین شناس در میان درباریان نبود تا به شاه بگوید که کشف معدن طلا بدون جهت و سبب امکان پذیر نیست، بلکه ابتدا عده ای از زمین شناسان باید نقاط مورد نظر را بازدید نمایند و پس از آزمایشهایی که بر روی سنگ و خاک آن منطقه انجام می دادند اگر ثابت می شد که در آن سنگها و خاکها طلا وجود دارد تلاش را برای استخراج آغاز کنند.

اما اطرافیان شاه که از معدن شناسی هیچ آگاهی نداشتند، مانند همیشه شروع به تعریف و تمجید از پیشنهاد قبله عالم! نمودند. اعتمادالسلطنه در خاطرات خود درباره این واقعه شرح مفصلی دارد. وی در خاطرات چهارشنبه جمادی الاول ۱۲۹۸ خود می نویسد:

«… چیزی است، یعنی یکی دو سال است که در مخیله همایونی رسوخ کرده است که چرا در کالیفورنی و در بعضی نقاط آفریقا و در سیبری طلا پیدا می شود و در بعضی نقاط هم الماس و در ایران این فلز گرانبها که خدای ایران و ایرانیان است به دست نمی آید…»

کشف معدن طلا

و سرانجام زمانی که وی برای گردش به سرخه حصار رفته بود، چند تن از نزدیک ترین خاصان و محرمان خود را جمع کرد و موضوع را با آنان درمیان گذارد.

درباریان بار دیگر با تملق و چاپلوسی به ستایش از پیشنهاد قبله عالم پرداختند. ناصرالدین شاه آن گاه پرسید: خب می گویید از کجا شروع کنیم؟ یکی از درباریان جواب داد: قبله عالم به سلامت باشد! من نظرم این است که عده ای را مأمور کنیم در همین کوه های اطراف (سرخه حصار) شروع به کندن و استخراج طلا بکنند. ناصرالدین شاه پرسید: نظرتان همان کوه های دوشان تپه و جاجرود است؟ درباری، تعظیمی کرد و گفت: بله قربان!

شاه این فکر را پسندید، ولی توصیه کرد که فقط دو تن از غلامان مورد اعتماد، مأمور کشف معدن طلا بشوند تا احتمال سؤ استفاده و دزدی نرود.

فردای آن روز قبله عالم میرزامحمد ملیجک، فراش اندرون و آقا مردک خان برادر زن او را مأمور کشف طلا کرد و مقداری پول برای تهیه وسایل در اختیار آنها گذاشت.

البته ناصرالدین شاه نیز خود بیکار نبود. وی هر روز به بهانه گردش و تفریح سری به دوشان تپه و سرخه حصار می زد و از دور و نزدیک با دوربینی که از فرنگ آورده بود، عملیات کاشفان طلا را برانداز می کرد!

کشف معدن طلا

مدتی بعد او عده ای را مأمور کرد که غلامان خاصه و فراشان را در کشف و سپس استخراج طلا کمک برسانند. همین امر سبب شد تا شایعه کشف طلا در میان درباریان حریص بپیچد. همه خوشحال بودند که «قبله عالم اراده فرمودند» تا معادن طلای کوه های دوشان تپه و جاجرود کشف و استخراج شود. آنان امیدوار بودند که پس از کشف طلا همه مقربان و درباریان از آن استفاده کنند. چند روز بعد به ناصرالدین شاه اطلاع دادند که عده ای می خواهند فراشان کاشف( !! ) طلا را تطمیع و طلاها را سرقت کنند. ناصرالدین شاه از شنیدن این سخن سخت خشمگین شد و تصمیم گرفت خود نظارت بیشتری بر این کار داشته باشد.

حسین لعل در این باره می نویسد: «در این مورد محرمانه گاهی آقامحمدعلی آبدارباشی و زمانی غلامعلی خان قهوه چی باشی مأمور مراقبت می شدند که عملیات هیأت کاشفان طلا را کنترل و تفتیش نمایند.»

عملیات حفاری و کند و کاو ادامه یافت و مرتب سنگهای گچی و امثالهم را با هزاران زحمت و مشقت به شهر فرستادند و قبله عالم نیز مدتها از وقتش را در اندرون، صرف معاینه سنگها کرد. اما متأسفانه اثری از طلا دیده نشد و سرانجام ناصرالدین شاه دستور داد عملیات حفاری و کشف طلا(! ) را متوقف شود.ناصرالدین شاه و درباریان، ناامید از به دست آوردن طلا برای ادامه خرجها و ریخت و پاشهای خود به غارت مردم محروم پرداختند.ولی البته این جستجو برای معدن موهوم چندان ارزان هم برای مردم ایران تمام نشد. اعتمادالسلطنه در کتاب خاطرات خود می نویسد:

«خیال کرده است که با زور سلطنت، سنگ خارا را می توان طلا کرد. چنانچه در ظرف ده سال است دویست هزار تومان مخارج معدن موهوم کرده است.»

نویسنده :مصطفی لعل شاطری/ ارسال مطلب توسط : شرکت فلزیاب با ما ( هر گونه کپی برداری منجر به گزارش به گوگل و بلاک شدن وب سایت کپی کننده خواهد شد )

گنج‌یابی بدون فلزیاب !

گنج‌یابی بدون فلزیاب !

متخصص گنج‌یابی است اما بدون دستگاه فلزیاب. مشتری‌هایش را خواب می‌کند و مدعی است در دنیای خواب، جای گنج را به آن‌ها نشان می‌دهد. این ترفند یکی از مدعیان و سودجویان تشخیص گنج است که تاکنون زندگی افراد زیادی را در امیدی واهی که هیچ نشانه‌ای برای درصدی از صحت آن‌ها وجود ندارد، تباه کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار میراث فرهنگی ایسنا، حدود ۲۰ سال است که گنج‌یابی را در کنار حرفه اصلی‌اش نجاری انجام می‌دهد و مدعی است بدون آن‌که نقشه گنجی وجود داشته باشد، آن‌را پیدا می‌کند.

او تاکید می‌کند برای آنکه کارش به نتیجه برسد، باید کسی را که خواب می‌کند و جای گنج را به او نشان می‌دهد، حتما باید خانم مجردی باشد که ازدواج نکرده باشد!!!

آقای گنج‌ یاب کارش را به عرفان نسبت می‌دهد و در ادعای عجیبی می‌گوید: شاید باور نکنید که من فرزند مُرده خودم را با ذکر زنده کرده‌ام! ذکرها اثرات شگفت‌انگیزی دارند.

می‌گوید قبل از هر کاری وضو می‌گیرد و ۱۰۰ بار ذکری را تکرار می‌کند. سه انگشتر از سنگ‌های متفاوت دارد که به‌نوعی ابزار کارش محسوب می‌شوند و روی هر کدام چیزی نوشته شده است. دو انگشتر را خودش دستش می‌کند و یکی از آنها را به من می‌دهد تا همزمان با آنکه ذکر می گویم، دستم کنم. چشمانم را با دستمالی می‌بندد و بالای سرم می‌ایستد و شروع می‌کند به ذکرخوانی. از من می‌خواهد بعد از سه صلوات آرام آرام ذکر «یاهو» را زمزمه کنم.

هشدار می‌دهد بعد از چند دقیقه که پلک‌ها و سرم سنگین شد، به خواب می‌روم و نور کوچک یا لکه ابری مقابل چشمانم ظاهر می‌شود و باید با صدای بلند به آن سلام کنم و خوش‌آمد بگویم، بعد از سلام آن نور یا ابر به یک انسان تبدیل می‌شود و درون من حلول پیدا می‌کند و سپس باید از او جای گنج را بپرسم و او هم جای گنج و نوع آن را به من نشان می‌دهد. اگر هم طلسمی در کنار گنج وجود داشته باشد، آن‌را نشان می‌دهد.

آقای گنج‌یاب تاکید می‌کند: ممکن است در جلسه اول به نتیجه نرسیم و برای پیدا کردن گنج نیاز باشد چندین جلسه این کار را انجام دهیم. بعد از ۲۰ دقیقه نه نوری مقابل چشمانم حاضر می‌شود و نه ابری. بعد از یک تلاش بیهوده می‌گوید به این کار ایمان قلبی نداری و اعتقاداتت به حق ضعیف است!!!

او در پاسخ به این پرسش که چندبار این کار را انجام داده بیان می‌کند: بارها این کار را انجام داده‌ام و جواب گرفتم.

سپس با بیان ادعایی تکراری که معمولا از سودجویان مدعی گنج‌یابی شنیده می‌شود، گفت: دختر جوانی را خواب کردم و جای گنج را پیدا کردیم اما چون طلسم کار سنگین بود، اجنه‌ها به دنبال انتقام بودند و به خاطر پیامدهایش کار را نصف و نیمه رها کردیم.

هنگامی که می‌پرسم کسانی که به دنبال شما هستند چطور پیدایتان می‌کنند، اظهار می‌کند: بالاخره می‌شناسند دیگر.

آقای گنج‌یاب درباره اینکه تاکنون چند محل گنج را پیدا کرده است، همان ادعای تکراری را بیان کرده، می‌گوید: کسانی که برای این کار جلو می‌آیند، تا خالص و مخلص نباشند، نمی‌توانند ادامه دهند. اگر نیت کسانی که به من مراجعه می‌کنند پلید باشد، گنج غیب می‌شود. برای مثال یک سال در یک منطقه کار کردیم، اما چون صاحب ملک قصد کلاهبرداری داشت، گنج غیب شد و بعد از من هم هر کسی را که آورد، نتوانستند آن‌را پیدا کند.

او ادامه می‌دهد: قبل از شروع کار من با طرف مقابل صحبت می‌کنم که ۱۰ درصد از پولی که از این کار به‌دست می‌آید برای خُمس آن بپردازند و مقداری را برای فقرا در نظر بگیرند و مابقی آن را هم به عنوان دستمزد کار بین گروه تقسیم کنیم، اما اغلب به محض اینکه به پول نزدیک می‌شویم، تصمیم می‌گیرند همه آن را یکجا برای خودشان هزینه کنند.

آقای گنج‌ یاب از طریق یکی از دوستانش با این کار آشنا می‌شود و به گفته خودش کم‌کم توانایی اینکه بدون گنج‌یاب محل آن را پیدا کند، به‌دست می‌آورد و حالا هم مشتریان خاص خودش را دارد و برای هر کسی هم این کار را انجام نمی‌دهد. به گفته خودش تا حالا بارها سرش را کلاه گذاشته‌اند، اما چون به این کار عشق می‌ورزد همچنان آن را ادامه می‌دهد‍!

ارسال مطلب توسط : شرکت فلزیاب با ما ( هر گونه کپی برداری منجر به گزارش به گوگل و بلاک شدن وب سایت کپی کننده خواهد شد )

تب تند زيرخاكی

تب تند زيرخاكی

بازار آشفته سكه و طلا زمينه افزايش فعاليت جويندگان گنج به وسیله دستگاه های فلزیاب شده است

«حدود يکصد نفر از جوانان روستاي ما اين روزها به دنبال يافتن زيرخاکي هستند.» اينها را مرد جواني مي گويد که در يکي از روستاهاي شمالي کشور زندگي مي کند، روستايي که جمعيت آن به ۸۰۰ نيز نمي رسد. اين روزها با بالا رفتن قيمت طلا و افزايش نرخ بيکاري جوانان زيادي تب يافتن گنج دارند؛ تبي که زندگي را به آنها حرام کرده و برخي مواقع به قيمت جان آنها ختم مي شود. فقط تب تند زيرخاکي نيست که اين روزها به جان ميراث فرهنگي کشور افتاده و رد زخم کلنگ را در جنگل ها و مناطق باستاني به يادگار مي گذارد، سودجويان زيادي از اين آشفته بازار سود مي برند. افرادي که نقشه هاي تقلبي گنج، اشياي عتيقه قلابی و فلزیاب مي فروشند نيز از فرصت طلبان اين بازار هستند. بازاري که در نبود نظارت سبب بروز آسيب هاي زيادي شده است.

طلا گنج

دست زياد شده است

از همه قشري به دنبال گنج مي روند؛ از کارگر گرفته تا افرادي با پست و جايگاه هاي مهم، گنج همه را به کوه و دشت مي کشاند، نعمت يکي از جويندگان طلا است، او به همراه سه نفر ديگر در راه پيدا کردن گنج بارها زمين را زخمي کرده اند، اما اين روزها نعمت از چيزي حرف مي زند که تا الان برايش پيش نيامده بود. او مي گويد در کل اين سه سال به اندازه امسال نقشه و دستگاه هاي قلابي در بازار نديده است، انگار افرادي براي دور زدن جويندگان در بازار نقشه هاي قلابي پخش مي کنند. «دايي» با قد بلند و ريش سفيد جوگندمي، از همه بچه هاي گروه قديمي تر است، او که سال ها در معدن با دستگاه های فلزیاب کار مي کرده است، خوب دستگاه هاي فلزیاب را مي شناسد، دستي هم در تعمير و راه اندازي آنها دارد، او چند سالي است که به دنبال گنج شب را در بيابان روز مي کند، نام اصليش را فاش نمي کند، مي گويد شما بنويسيد دايي.
او به جام جم مي گويد: شب هايي بود که وقتي براي يافتن زيرخاکي به دل کوه و بيابان مي زديم پرنده پر نمي زد، اما الان نمي دانم چه شده است که از اوايل سال تا الان زماني که به کوه مي رويم گروه هايي را مي بينيم که در پوشش هاي مختلف به دنبال گنج مي گردند.
او ادامه مي دهد: از اينها بدتر شکست خورده هايي هستند که بعد از خسته شدن در يافتن گنج اين روزها دارند با روش هاي ديگر از جويندگان طلا، کسب در آمد مي کنند. آن طور که دايي مي گويد آنهاافرادي هستند که در بازار نقشه های قلابي مي فروشند.

طلا

جويندگان طلا، عليه زمين

حفاري هاي غير مجاز خسارت هاي جبران ناپذيري را به کشور تحميل مي کند. سپيده سيروس نيا، معاون ميراث فرهنگي اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان تهران در اين باره به جام جم مي گويد: افرادي که به بهانه گنج به جان زمين و کوه ها مي افتند، در بيشتر موارد و بويژه در مواردي که به اشياي قديمي دست پيدا مي کنند، به طور حتم بسياري از آثار ديگر را در اثر کندن و حفاري نابود و خراب مي کنند. در واقع اين افراد بر اساس قوانين و ضوابط اصولي کاوش را انجام نمي دهند.
سيروس نيا به موردي اشاره مي کند که براي دست يافتن به يک کيسه طلا کوزه هاي زيادي را نابود و خرد کرده بودند و ادامه مي دهد: بدتر از اين موارد زماني است که اين اشيا از کشور خارج مي شود و ديگر در دسترس ما نيست.
همچنين از بين بردن آثاري که تا سال ها مي تواند در موزه ها پذيراي بازديدکنندگان باشد و براي کشور درآمدزايي کند خسارت ديگري است که جويندگان طلا به بدنه ميراث و تاريخ کشور وارد مي کنند.
قيمت وسوسه کننده طلا و اشيا قديمي هر روز افرادي را وارد مسير پر خطر پيدا کردن گنج مي کند، در همين مسير افرادي با خطراتي کمتر و تنها با سوء استفاده از موقعيت جويندگان گنج از طريق آنها پول به جيب مي زنند. تهيه و فروش نقشه و دستگاه هاي فلزیاب يا تهيه اشياي قيمتي و پنهان کردن آن در جايي مشخص و فرستادن جويندگان با استفاده از کلاهبرداري به اين مکان ها از شايع ترين روش هاي سوء استفاده در بازار جويندگان طلاست. هر چند افزايش حفاري ها و جويندگان از سوي مسئولان رد مي شود، اما شواهد به جا مانده در جنگل، کوه، دشت و شهادت محلی هايي که در کوه هاي اطراف روستاهايشان شاهد کند وکاو هستند، زنگ خطري جدي است براي ميراث فرهنگي کشور.

نويسنده: بهنام اكبری
ارسال مطلب توسط : شرکت فلزیاب با ما ( هر گونه کپی برداری منجر به گزارش به گوگل و بلاک شدن وب سایت کپی کننده خواهد شد )

۱۰ معدن بزرگ طلای جهان

۱۰ معدن بزرگ طلای جهان را بشناسید

به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ پایگاه اینترنتی بیزنس اینسایدر در مطلبی نوشت: تولید طلا در سال ۲۰۱۵ با ۱٫۸ درصد رشد به بالاترین سطح رسید. در حال حاضر میزان ذخایر طلای جهان ۳۲۱۱ تن است که بخش عمده آن را کشور مکزیک تولید کرده است. میزان تولید طلا در مکزیک با ۱۸ درصد رشد از ۱۱۲ تن در سال ۲۰۱۴ به ۱۳۳ تن در سال ۲۰۱۵ رسید. میزان تولید طلا در اندونزی و قزاقستان به ترتیب ۲۰ و ۲۹ درصد در سال گذشته میلادی رشد داشته است.

بهای جهانی طلا از سه سال گذشته روند صعودی خود را آغاز کرده است. این رویه کارگران معدن را در شرایط مناسب و سودآوری قرار داده است. در ادامه با ۱۰ معدن بزرگ طلای جهان آشنا می‌شویم که بیشترین ذخایر تولید طلا را دارند.

معدن طلای موریونتائو

معدن طلای موریونتائو در سال ۱۹۵۸ در صحرای خشک قزل قوم ازبکستان کشف و بهره‌برداری از آن در سال ۱۹۶۷ آغاز شد. معدن موریونتائو بزرگ‌ترین معدن روباز جهان است که بیش از ۵۸۰ متر عمق دارد پنجمین معدن عمیق جهان محسوب می‌شود. علاوه بر طلا این معدن شامل ذخایر فیروزه و آرسنیک نیز است. بسیاری از زمین شناسان معتقدند موریونتائو بزرگ‌ترین معدن طلای جهان است. گفته می‌شود حجم ذخایر طلای این معدن بین ۲۵۰۰ تا ۵۳۰۰ تن است.

معدن طلای گراسبرگ

بالای یک کوه در منطقه زلزله‌خیز پاپوآ، نشست زمین به کشف یکی از بزرگ‌ترین معادن طلای جهان منجر شد. این معدن علاوه بر حجم بالای ذخایر طلا، دومین ذخایر مس جهان را در خود جای داده است. این سایت شامل دو معدن روباز و یک معدن زیرزمینی است و تقریباً ۱۸ هزار نفر در آن مشغول به کار هستند. همه طلای معدن گراسبرگ تا سال ۲۰۲۱ استخراج می‌شود.

معدن طلای گلداسترایک

در سال ۱۹۸۷ شرکت آمریکایی “باریک” این معدن را در شمال نوادای آمریکا خریداری کرد. معدن گلد استرایک بزرگ‌ترین معدن طلا در شمال آمریکا است و حدود ۱۷۰۰ نفر در آن مشغول به کار هستند.

معدن طلای کورتز

معدن طلای کورتز در مرکز ایالت نوادا قرار دارد و حدود ۴ هزار معدنچی در آن مشغول به کار هستند. با کشف طلا در ایالت نوادا، شرکت “باریک” فعالیت گسترده خود را در ایالت شمالی آمریکا آغاز کرد. این شرکت با پرداخت ۱۵۳ میلیون دلار امتیاز استخراج طلای ایالت نوادا را تا سال ۲۰۲۰ کسب کرده است. این شرکت سالانه ۳۰۰ هزار اونس طلا از معادن ایالت نوادا استخراج می‌کند.

معدن طلای پوئبلو ویجو

معدن پوئبلو ویجو روی تپه‌ای سبز در ۶۰ مایلی شمال سانتودومینگو پایتخت جمهوری دومینیکن واقع شده است. دو شرکت کانادایی با پرداخت ۶۱۰ میلیون دلار امتیاز استخراج طلای این معدن را کسب کرده‌اند.

معدن طلای یاناکوچا

معدن یاناکوچا در ارتفاع ۴۵۷۲ متری از سطح دریا و در شمال پرو واقع شده است. این معدن به مساحت ۸۶۰ کیلومترمربع بزرگ‌ترین معدن در آمریکای لاتین محسوب می‌شود. بهره‌برداری از این معدن در ماه اوت سال ۱۹۹۳ آغاز شد و در حال حاضر تحت نظارت بانک جهانی کنترل می‌شود.

معدن طلای کارلین

معدن کارلین در ایالت نوادا حدود ۷۵ درصد طلای امریکا را تولید می‌کند. این معدن متشکل از ۳ گودال روباز و ۴ حفره زیرزمینی است. این معدن بیش از ۵۰ سال عمر دارد و همچنان در آن طلا یافت می‌شود.

معدن طلای پناس کوئینتو

این معدن روباز در استان ساکاتکاس مکزیک واقع شده است و بزرگ‌ترین معدن روباز در مکزیک محسوب می‌شود. پناس کوئینتو بزرگ‌ترین ذخایر نقره جهان را نیز در خود جای داده است. در سال ۲۰۱۰ سایت جدیدی از روی و سرب نیز در این منطقه کشف شد. شرکت کانادایی گلدکورپ با دریافت ۲۵ درصد از ذخایر نقره این معدن، روند استخراج از این معدن را بر عهده گرفته است.

معدن طلای لَهیر

این معدن در جزیره پاپوآ گینه نو در سال ۱۹۸۲ کشف شد و در سال ۱۹۹۷ به بهره‌برداری رسید. معدن لهیر یک منبع سرشار گوگرد نیز است. شرکت استرالیایی نیوکرست امتیاز بهره‌برداری از آن را به دست آورده است.

معدن طلای بادینگتون

معدن طلا و مس بادینگتون در جنوب شرقی شهر پرث استرالیا واقع شده است و بزرگ‌ترین معدن طلای این کشور به شمار می‌آید. از سال ۲۰۱۱ تاکنون بیش از یک‌میلیون انس طلا از این معدن استخراج شده است. میزان ذخایر این معدن ۱۹٫۵ میلیون اونس تخمین زده می‌شود.

معرفی ۱۰ معدن بزرگ طلای جهان در سایت فلزیاب با ما

منبع :باشگاه خبرنگاران جوانyjc.ir

توضیحات فلزیاب تصویری EXP6000

توضیحات فلزیاب تصویری EXP6000

سنسور LiveStream

با توجه به طراحی پیچیده، این سنسور به منظور دریافت یک دید مستقیم از زیرزمین راه‌اندازی می‌شود. داده‌های اندازه‌گیری شده بر روی صفحه نمایش یا عینک سه بعدی از eXp 6000 به منظور یافتن اشیا مخفی و ساختارهای زیرزمینی، نمایش داده می شوند. بنابراین اپراتور ردیاب فلز اطلاعات فوری در مورد آنچه در زیر پاهایش، در زیر خاک مدفون است را دریافت می کند.

سنسور تونل

سنسور تونل برای یافتن فضاهای توخالی نظیر تونل‌ها، غارها، قبور، سنگرها، پناهگاه‌ها، مقبره‌ها و مانند آن‌ها طراحی شده است. بنابراین می توان تغییرات غیرفلزی در خاک زیرسطحی را شناسایی کرد.

حالت های عامل

فلزیاب تصویری EXp 6000 حالت های عامل مختلفی را پشتیبانی می کند که برای شناسایی گنجینه‌های زیرزمینی، مصنوعات فلزی و حفره ها استفاده می شوند. بر اساس وظیفه‌ی اپراتور یا نرم‌افزار، باید حالت عامل مناسب در رابطه با یکی از پراب‌های اندازه‌گیری، انتخاب شود.

اسکن زمین

اسکن زمین(Ground Scan) می تواند به عنوان یکی از مهمترین حالت ها در نظر گرفته شود. اپراتور می تواند تمامی پراب های اندازه گیری ممکن را برای اسکن کامل یک منطقه از زمین، به کار گیرد. نتیجه تصویر اسکن می‌تواند بر روی یونیت کنترل برای تجزیه و تحلیل های اضافی، ذخیره شود. داده ها به سادگی توسط پورت USB به ویندوز کامپیوتر برای استفاده از نرم‌افزار تصویری سه بعدی برای تجزیه و تحلیل در عمق نظیر تعیین موقعیت، عمق و اندازه‌گیری های اندازه و همچنین اصلاحات سیگنال، منتقل می شود.

پین پوینتر(Pin Pointer)

پین پوینتر با بهره‌گیری از سنسور ویژه برای شناسایی دقیق اشیاء استفاده می‌شود. همچنین فلزیاب تصویری EXP6000توانایی تفکیک نوع فلز یعنی آهنی یا غیرآهنی را دارد.

اسکن زنده(Live Scan)

این حالت اسکن می تواند تنها در رابطه با سنسور LiveStream استفاده شود. شناساگر اطلاعات اسکن دریافتی را مستقیما به صفحه نمایش یا عینک منتقل می کند.

اسکن معدنی

برای معدن یابی و طلایابی این حالت مورد توجه قرار می گیرد. این حالت با استفاده از سنسور ویژه برای موقعیت یابی ذخائر معدنی زیرزمینی نظیر طلا استفاده می کند.

اسکن تونل

قابلیت اسکن تونل برای همگی اپراتورهایی که به دنبال حفره ها، غارها، اتاق ها، مقبره ها، تونل ها و مانند آن در نظر گرفته می شود. این حالت می تواند تنها با سنسور تونل برای برجسته سازی ظرفیت مکان ها از اشیا غیرفلزی و ناهنجاری‌هاست.

مغناطیس سنج(مگنتومتر)

اپراتورهایی که برای فلزات آهنی(ferrous) نظیر آهن، اکسید آهن، فولاد ضد زنگ یا آلیاژهای آهن با فلزات دیگر جستجو می کنند از حالت مغناطیس سنج استفاده می کنند. این حالت برای تشخیص فلزات آهنی است. علاوه بر این از این حالت می توان برای تمیز کردن مناطق با آلودگی فلزات آهنی پیش از انجام اسکن زمین برای فلزات گرانبهای غیرآهنی نظیر طلا، نقره، مس و برنز، استفاده کرد.

دستگاه های بی سیم آندروید( عینک و تبلت شخصی)

همراه با صفحه نمایش تاشو، اپراتور فلزیاب eXp 6000 می تواند به هر تبلت اندرویدی مدرن یا عینک از طریق WiFi متصل شود. این گزینه می تواند برای جایگزینی صفحه نمایش یا دادن اجازه تماشای اسکن به کاربر(های) اضافی در حین کار، استفاده شود. به ویژه عینک می تواند با نزدیک تر کردن اطلاعات به چشمان کاربر و کاهش انتشار نور از صفحه نمایش استاندارد، پشتیبانی کند.

تولید سالانه بیش از ۵ تن طلا در کشور

تولید سالانه بیش از ۵ تن طلا در کشور

در حال حاضر ذخایر قطعی طلا در معادن ایران ۲۵۰ تن است که توسط بخش خصوصی، دولتی و سرمایه‌گذاری خارجی در حال استخراج است و به گفته عضو هیات مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، به زودی به استخراج هشت تن طلا در سال می‌رسیم و احتمال کشف طلا تا هزار تن وجود دارد.

به گزارش ایسنا، عمده‌ترین استفاده از طلا در ایران ساخت جواهرات است. اما گفت‌وگوی جدید دولت‌ها درباره استفاده از این فلز گرانبها به عنوان پشتوانه پول ملی کشورها و همچنین موارد استفاده در صنایع الکترونیک و پزشکی در کنار وجود معادن سرشار در ایران به ویژه در آذربایجان غربی و کردستان باعث شده است پژوهش و سرمایه‌گذاری در این بخش همیشه در حال پیشرفت باشد.

در حال حاضر سالانه در دنیا ۳۲۰۰ تن طلا استخراج می‌شود و ۱۲۱ کشور در امر استخراج طلا مشارکت دارند که چین با ۴۴۰ تن، بزرگترین تولیدکننده به شمار می‌رود و ایران با تولید سالانه بیش از پنج تن در رتبه ۴۳ جهان قرار دارد.

در این زمینه بهروز برنا – عضو هیات مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران – با اشاره به وجود حداقل ۱۶ محدوده طلایی در کشور، به ایسنا گفت: بیش از هزار محدوده امیدبخش برای طلا توسط سازمان زمین‌شناسی کشف شده که از این هزار محدوده، در زمینه ۱۰۰ محدوده کار اکتشافی انجام شده است.

وی افزود: طبق نتیجه اکتشافات این ۱۰۰ محدوده، در ۲۱ استان وجود معدن طلا محرز شده است و از این ۲۱ استان ۱۲ استان به گواهی کشف و معدن رسیده‌اند.

برنا در توضیح وضعیت فعلی ذخایر طلا در کشور گفت: اکنون ۲۴ معدن طلا فعال در کشور داریم که ذخایر قطعی آنها ۲۵۰ تن و ذخایر احتمالی‌شان ۳۴۰ تن است که به زودی به استخراج هشت تن طلا در سال نزدیک می‌شوند.

معاون سابق سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، معدن زرشوران را بزرگترین ذخیره طلا کشور در کلاس جهانی دانست و گفت: این معدن قصد دارد به تولید سه تن طلا در سال برسد. بعد از معدن زرشوران، معدن ساریگونی در صورت تکمیل اکتشاف، جزو ذخایر بزرگ کشور محسوب می‌شود که این معدن از سال گذشته به تولید سالانه سه تن طلا رسیده‌ است.

فعلا صادرات طلا نداریم

این عضو هیات مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی همچنین با تاکید براینکه ایران جزو شش کشور بزرگ مصرف‌کننده طلا است، گفت: در حال حاضر صادرات طلا نداریم.

برنا بیشترین استفاده طلا در کشور را در ساخت جواهرات دانست و گفت: در دنیا بحث‌هایی درباره استفاده از طلا به عنوان پشتوانه پول هم مطرح است. همچنین طلا به علت رسانایی بالا در برخی وسایل الکترونیک استفاده می‌شود؛ اما در ایران بیشترین کاربرد آن در ساخت جواهرات است.

وی همچنین درباره حضور دو کشور خارجی برای سرمایه‌گذاری در معادن طلا اظهار کرد: در معدن داشکسن یا ساریگونی، قزاقستان با همکاری یک شرکت ایرانی و با سهم ۷۰ به ۳۰ مشغول به کار است. همچنین یک شرکت چینی در منطقه شرف‌آباد و زرترشت کرمان سرمایه‌گذاری کرده است.

این عضو هیات مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی همچنین از حضور بخش خصوصی در اکثر معادن کشور خبر داد و گفت: فقط معادن زرشوران، کوه‌دم، هیرد و موته دست بخش دولتی هستند.

منبع : https://www.isna.ir/news/97052111001/

کشف معدن طلا

کشف معدن طلای جدید در استرالیا

معدنچیان در غرب استرالیا دو سنگ بزرگ پوشیده از طلا را کشف کردند.

به گزاش اسپوتنیک به نقل از شرکت کانادایی آر ان اس مینرالس، معدنچیان در غرب استرالیا دو سنگ بزرگ پوشیده از طلا را کشف کردند که طبق برآوردهای اولیه کارشناسان، میلیون ها دلار قیمت آن می باشد.

شرکت کانادایی RNC Minerals گفت که معدنچیان، سنگهای کوارتز ۵۰۰ متری در نزدیکی شهر کمپالدا کشف کرده اند.

سنگ بزرگتر حدود ۹۵ کیلوگرم وزن دارد و حاوی حدود ۲۴۴۰ اونس طلا است و دومین سنگ ۶۳ کیلوگرمی حاوی حدود ۱۶۲۰ اونس طلا است.

مارک سلبی رئیس این شرکت در مصاحبه با تایمس اسرائیل گفت: “بازیابی ۹،۲۵۰ اونس طلا با کیفیت بالا از یک برش در سطح ۱۵ در معدن بتا هانت بسیار سخت است. این یکی از بزرگترین کشف های انجام شده تا کنون می باشد”.

معدن طلا

گفتنی است، پیش از این در خبرها آمده بود که باستان شناسان دانشگاه لیون، در شرق فرانسه، بیش از ۲۲۰۰ سکه منحصر به فرد از قرن ۱۲ کشف کردند. از سوی دیگر، دیلی میل چاپ لندن می نویسد که غواصان انگلیسی بقایای یک کشتی متعلق به نیروهای آلمان در جنگ جهانی دوم را در سواحل ایسلند کشف کرده اند. در این کشتی شکسته یک صندوقچه محتوی چهار تن طلا کشف شده است که احتمال می رود به سمت یکی از بانک های امریکای جنوبی در حرکت بوده است. مورخین می گویند که این کشتی به دستور آدولف هتلر غرق شده، زیرا وی احتمال می داده که کشتی توسط ناوگان دریایی انگلیس ضبط شود.

منبع خبر : sputniknews.com

آیا واقعا گنج وجود دارد؟

آیا واقعا گنج وجود دارد؟

اما آیا به راستی « گنج » وجود دارد. هنوز هم هستند افراد بسیاری که تصور می‌کنند گنج‌ ها طلسم دارند و اگر غیر از صاحب خود به دست فرد دیگری برسند از دست او خارج شده و یا برایش مشکل می‌آفرینند. هنوز هم هستند کسانی که تصور می‌کنند اگر خمس گنج پیدا شده را بدهند،‌ آن مال حلال شده و می‌توانند پول آن را در خانه هزینه کنند.

تصور وجود و دستیابی به « گنج » سال‌های بسیاری است که در ذهن ایرانیان نقش بسته. « گنج » در واقع همان آثار تاریخی و تمدنی همه ایرانیان است که به عنوان میراث فرهنگی باید در موزه‌های کشور نگهداری و برای نسل‌های آینده حفظ‌ شود. اما سودا گران گنج از هیچ فرصتی برای کندوکاو در زمین‌های ایران فروگذار نیستند. آنها با صرف هزینه‌های بسیار،‌ اجاره یا خرید فلزیاب، خرید نسخه‌های گنج که اغلب تقلبی هستند و صرف زمان به دنبال گنج هستند.

سودای گنج و گنج‌ یابی از دیرباز بشر را مسحور خود کرده، چنانچه در ایران نیز طرفداران زیادی دارد. افراد زیادی را می‌توان یافت که سال‌ها تمام وقت و ثروت خود را صرف یافتن گنج کرده‌اند . اقبال ایرانیان برای یافتن گنج به اندازه‌ای است که قاچاقچیان بین‌المللی آثار تاریخی نیز به این مسئله پی برده و از طریق واسطه‌های متعدد سعی می‌کنند تا علاقه‌مندان به گنج‌یابی را تحریک به جستجو کنند و اگر در این میان چیزی پیدا کردند از طریق همان واسطه‌ها از مرزهای کشور خارج کنند و به گالری‌های خصوصی و مجموعه‌داران سرشناسی بفروشند.

برخی سایت‌ها درباره گنج‌ یابی به مردم اطلاعات غلط می‌دهند

یک باستان‌شناس می‌گوید: متأسفانه یکسری سایت‌ها و وبلاگ‌ها در مورد گنج‌یابی با دادن اطلاعات غلط به افراد سودجو در مورد مناطق باستانی باعث می‌شوند تا این افراد به این آثار ارزشمند دستبرد غیرقانونی زده و موجب تخریب این آثار ارزشمند چند هزار ساله شوند.وظیفه همه ما حفظ و نگهداری این آثار ارزشمند تاریخی است ولی متاسفانه برخی با نداشتن آگاهی از ارزش این اثرها به راحتی به آن‌ها دستبرد زده و تخریب‌شان می‌کنند.

هرگز نقشه گنج واقعی ندیده‌ام

علی آقا، یکی از گنج‌ یابان حرفه‌ای استان مازندران است. او خاطرات زیادی از دورانی دارد که به دنبال گنج بود. حالا پس از ۲۵ سال جستجو در پی گنج خود را بازنشسته می‌داند چرا که در طی دوران گذشته هیچ نیافته و همان چیزهایی را هم که داشته، از دست داده است. او می‌گوید: «هیچگاه نقشه واقعی ندیده‌ام. همه اینها که به اصطلاح روی پوست‌آهو نوشته شده و شامل چند خط و نشانه است تقلبی هستند. کارشناسان میراث فرهنگی خودشان آدرس‌ها را به ما می‌دادند. فکر کنم الان هم همین‌طور باشد. بعد عده‌ای می‌رفتند دنبال آن آدرس. اگر چیزی پیدا می‌کردیم خودشان ارزیابی می‌کردند و می‌خریدند و یا اینکه ما را به عده دیگری معرفی می‌کردند که آنها این اجناس را می‌خریدند».

آیا واقعا گنج وجود دارد؟
دستگاه فلزیاب و گنج یاب در شرکت فلزیاب با ما

او حتی به حضور چند خارجی و دخالت برخی از سفارتخانه‌های خارجی در ایران در خرید و فروش آثار مکشوفه از حفار‌ی‌های غیرمجاز خبر می‌دهد. «آنها اشیایی را که پیدا می‌کردیم به قیمت خیلی پائین‌تر از قیمت واقعی از ما می‌خریدند. چون امکان خرید و فروش این آثار در داخل وجود نداشت و ما هم هیچ راهی نداشتیم تا بتوانیم آنها را از کشور خارج کنیم». او از واقعیت تلخ دیگری نیز پرده برمی‌دارد و آن این است: فروش آثار زرین هم وزن خودشان! علی آقا در این باره می‌گوید: «معمولا طلاها به وزن خودشان خریدار دارند. طلاسازها آثار زرین را می‌خرند و آب می‌کنند». او از شایعه اعدام قاچاقچیان آثار تاریخی خبر و ادامه می‌دهد: «معمولا وقتی کسی مجموعه‌ای پیدا می‌کند تا چند سال جرات نمی‌کند درباره آن به کسی چیزی بگوید. در حقیقت باید حتما مطمئن باشد که خریدار پیدا کرده و سپس از راز عتیقه‌های خود پرده بردارد وگرنه ممکن است به قیمت دستگیری او تمام شود».

آیا واقعا گنج وجود دارد؟

علی آقا کسانی را به یاد می‌آورد که یک مجموعه مجسمه طلا در ابعاد کوچک پیدا کرده بودند ولی جرات نداشتند آن را بفروشند. علی آقا درباره قدمت آثاری که قاچاقچیان پیدا می‌کند نیز می‌گوید: «کسی چیزی درباره قدمت آنها نمی‌‌داند چرا که هیچکس کارشناس نیست. حفاران غیرمجاز فقط آثار را پیدا می‌کنند». او همچنین تاکید می‌کند که در این کار تقلب خیلی زیاد است و خیلی‌ها همه هستی خود را بر سر خرید آثار تقلبی از دست می‌دهند».

اینها واقعیت‌های تلخی است که درباره گنج‌ یابان وجود دارد هرچند به دلیل برخی محدودیت‌ها قسمت‌های اعظمی از صحبت‌های علی آقا حذف شد ولی می‌توان با همین حرف‌ها هم فهمید که وضعیت تا چه حدی فاجعه‌آمیز است.

آیا واقعا گنج وجود دارد؟
خرید دستگاه فلزیاب و گنج یاب در شرکت فلزیاب با ما

گنج کورش یا گنج فاروق! واقعیت دارد؟

مرتضی همایون، باستان‌شناس مرودشتی در این زمینه میگوید: هرچند روستای «فاروق» در تاریخ اسلامی از قرن چهارم به بعد وجود دارد اما دلیل نمی‌شود که بگوییم «گنج کوروش» وجود خارجی دارد چون حتی همه آثار نشان داده شده با این عنوان از روستای «فاروق» جعلی است. معتقدم همه این اتفاقات با یک شایعه شروع شد.
او می‌گوید: در زمان انتشار این خبر حتی چند نفر از افراد یگان حفاظت با حضور در محوطه‌ای که گفته شد این گنج و فیلم از آنجا منتشر شده است، محوطه را بررسی کردند ولی هیچ چیزی وجود نداشت.
وی با اشاره به تبلیغات گسترده‌ای که در این زمینه در حال انجام است، بیان می‌کند: با توجه به اتفاقاتی که رخ داده، می‌توان این احتمال را در نظر داشت که یک نفر با ساخت آثار جعلی قصد دارد به زودی آن‌ها را روانه بازار کند و قطعا باید قبل از آن کار، تبلیغات گسترده‌ای در این زمینه انجام می‌داد.

نقشه گنج

کلاه گشاد بر سر جویندگان گنج

مگر می‌شود مغزی را پیدا کرد که تا به حال عطش داشتن گنج به آن سرک نکشیده باشد؟ این مغز حتما نایاب است، چون اگر کسی در بزرگسالی دندان پیدا کردن گنج را کشیده و دور انداخته باشد دست‌کم در کودکی هوس داشتن گنج داشته است با این تفاوت که برخی همراه با گذر عمر از صرافت گنج‌ یابی می‌افتند و برخی آن هوس کودکانه را تا بزرگسالی همراه خود می‌کشند.اینها همان جویندگان گنج‌ هستند که یا به شیوه تازه‌کارها یا با شگرد حرفه‌ای‌ها به جان محدوده‌های تاریخی می‌افتند و برخی دست پر و برخی دست خالی برمی‌گردند.در حوزه گنج‌ یابی باید مار‌خورده و افعی شده باشی تا بتوانی گنجی را یافته، از چشم همگان پنهان کنی و بعد بی‌آن که جانت به خطر بیفتد آن را بفروشی. سودهای کلان حاصل از فروش اشیای تاریخی بیشتر به جیب شارلاتان‌های این کار می‌رود که زنجیره‌ای از نیروی انسانی حمایت‌شان می‌کند و اگر کار به خنس بخورد، راه‌های دررو را بلدند که اگر گنج‌یابی به شیوه‌ای غیراز این باشد پایانش دستگیری و مجازات است.

نویسنده مطلب : شرکت فلزیاب با ما ( هر گونه کپی برداری منجر به گزارش به گوگل و بلاک شدن وب سایت کپی کننده خواهد شد )

توضیحات فلزیاب تصویری ترو ویدو ۳ بعدی

توضیحات فلزیاب تصویری ترو ویدو ۳ بعدی

ارتقا از ورژن بیسیک به بیسیک پلاس + یا پرو همواره ممکن است، زیرا تمامی سنسورها با یک نرم افزار کار می کنند. گواهی فنی و ۲ سال گارانتی برای تمامی دستگاه‌های جستجو فلزیاب تصویری ۳ بعدی ترو ویدو وجود دارد.
تمامی دستگاه‌ها قبل از آن که از شرکت خارج شوند، به طور کامل آزمایش می شوند.

ویژگی‌های نرم افزار تصویری ۳ بعدی ترو ویدو:

تنها نرم افزاری که سنسورهای ترو ویدو را به کار می گیرد.
استفاده‌ی آسان از طریق رابط کاربری چند زبانه‌ی لمسی
نرم افزار در بیش از ۱۰ زبان موجود است
آپدیت‌های نرم افزار رایگان است و به صورت اتوماتیک انجام می شود
تنظیم آسان پارامترهای ذخیره اسکن
داده‌ های ذخیره شده به صورت تصاویر ۲ بعدی و ۳ بعدی نمایش داده می شوند که قابلیت چرخش و تنظیم در هر اندازه‌ای برای تفسیر داده را دارند
ذخیره اتوماتیک داده‌ی سنسور
گراند بالانس اتوماتیک برای جلوگیری از اشتباهات اندازه گیری
طرح‌های رنگی متنوع برای تشخیص اهداف
امکان ذخیره و دانلود داده‌های اندازه گیری ذخیره شده برای استفاده در آینده یا ارسال از طریق ایمیل برای بررسی
مدیریت آسان داده‌های ذخیره شده
ارتباط اختیاری داده‌ی اندازه گیری شده با GPS برای تعیین مکان بر روی نقشه‌های بر پایه‌ی GPS مانند Google Maps یا سایر نرم افزارهای مکان یاب

فلزیاب تصویری ۳ بعدی ترو ویدو یک دستگاه اندازه گیری ۳ بعدی برای ردیابی و مکان یابی دقیق نا هنجاری‌های زمین است.
این دستگاه بر پایه‌ی فناوری اندازه گیری پیشرفته‌ی جدید UG ترو ویدوی آلمان است. دستگاه به طور کامل در آلمان ساخته شده است.

این فلزیاب تصویری به شما کمک می کند که همه نوع فلز را کشف کرده و تشخیص دهید. نرم افزار به شما نشان می دهد که شما فلزهای مغناطیسی مانند آهن یا فولاد و یا فلزات گران بها مانند طلا، نقره یا مس پیدا کرده اید.
علاوه بر این، فلزیاب تصویری ۳ بعدی ترو ویدو برای ردیابی و پیدا کردن مخازن زیر زمینی (مانند سنگرها، قبرها، تونل‌ها و انبارها) نیز مناسب است.

چیزی که فلزیاب تصویری ۳ بعدی ترو ویدو را در کنار مکان یابی دقیق آن خاص می کند، عمق نفوذ آن در زمین است. بنا بر اندازه‌ی شی، تا عمق ۱۸ متر را می تواند نفوذ کند.
رابط کاربری چند زبانه‌ی نرم افزار اختصاصی در زبان‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، روسی، عربی، ترکی، اسپانیایی، یونانی، رومانیایی و بلغارستانی و … موجود است. زبان‌های دیگر نیز به زودی اضافه می شوند. آپدیت‌های رایگان و خودکار نرم افزار علاوه بر بهبود کارایی نرم افزار، شامل زبان‌های جدید نیز می شود.
فلزیاب تصویری ۳ بعدی ترو ویدو خیلی ساده ساخته شده است و می تواند توسط هر کسی که مدت کوتاهی آموزش دیده باشد استفاده شود.

هیچ کابل یا باتری سنگینی موجب ایجاد اختلال در هنگام کار با دستگاه نمی شود و دستگاه بصورت بی سیم می باشد.

کاربر زمین را با سنسور ردیابی می کند و نتایج ردیابی بر روی صفحه‌ی کامپیوتر نمایش داده می شوند. فورا پس از به پایان رسیدن فرایند اندازه گیری، نتایج می توانند در نرم افزار بررسی شوند.
داده‌ها در کامپیوتر ذخیره می شوند و هر موقع که نیاز باشد بازیابی می شوند. ظرفیت دستگاه هماند میدان اندازه گیری تقریبا نا محدود است.
گرافیک با رزولوشن بالا، در کنار بسیاری دیگر از گزینه‌ها برای تنظیم سهولت نرم افزار (ردیابی سریع فلز یا تونل و اتاقک و تشخیص عمق و اندازه‌ی آن) یکی از بهترین ها با رزولوشن بالا و بهترین کیفیت تصویردر بازار است.

فلزیاب تصویری نتایج تکرار شدنی را ارائه می دهد و یک اسکن برای کنترل نتایج را بررسی و تایید می کند.

شما هم چنین می توانید از فلزیاب تصویری ۳ بعدی ترو ویدو برای تفکیک اهداف استفاده کنید و ببینید که شی یافته شده‌ی شما از فلزات آهنی یا غیر آهنی ساخته شده است.

فلزیاب تصویری۳ بعدی ترو ویدو یک دستگاه فلزیاب همه کاره است و می تواند در تمام شرایط زمینی (خاکی، سنگی و یا پوشش خاک رس) کار کند.

نا بهنجاری‌های فلزات کوچک در زمین‌های معدنی می توانند توسط نرم افزار فیلتر شوند.

اطلاعات فنی فلزیاب تصویری:

طول و وزن سنسور عمودی (ورژن بیسیک) – ۸۵ سانتی متر، ۱.۵ کیلو گرم
طول و وزن سنسور افقی در ورژن بیسیم پلاس + – ۵۰ سانتی متر، ۱.۲ کیلو گرم
طول و وزن سنسور افقی در ورژن پرو- ۱۰۰ سانتی متر، ۱.۸ کیلو گرم
زمان کار باتری سنسور – بیش از ۱۵ ساعت
توان شارژ سنسور – ۵ ولت/ ۵۰۰ میلی آمپر
سنسور – سنسور ۳ محوره
ضد آب – بله، IP 54
دمای مورد نیاز در هنگام کار – بین -۱۰ تا ۵۰ درجه‌ی سانتی گراد
دمای انبار – بین -۲۰ تا ۶۰ درجه‌ی سانتی گراد
گواهی نامه‌ی فنی و گارانتی

گواهی نامه‌ی فنی و گارانتی ۲ ساله برای تمامی دستگاه‌های فلزیاب تصویری ۳ بعدی ترو ویدو وجود دارد. قبل از آن که دستگاه‌ها از کارخانه خارج شوند، آن‌ها به طر کامل توسط مهندسان آزمایش می شوند. هم چنین، آزمایشات میدانی و پیوسته نشان می دهد که ما کیفیت بالایی را به شما عرضه می کنیم و بهترین دستگاه فلزیاب موجود در بازار را برای شما فراهم می کنیم.