طلایاب TITAN II
دستگاه فلزیاب و طلایاب  TITAN II تنها براي كاوش طلاست. اندازه كوچك آن بسيار مورد توجه كاربران است. به راحتي مخفي مي شود و رنج محدودي از طلاها را كاوش مي كند.